แนวข้อสอบสาธิต

ทัวร์ เกาหลี - ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA

หมวดสินค้า : ท่องเที่ยว-ที่พัก > ท่องเที่ยวในประเทศ-ต่างประเทศ
     ทัวร์ เกาหลี - ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA
ทัวร์ เกาหลี - ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA

HMT-L001-ICNPEK6D-CA

เกาหลี - ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า

ปักกิ่ง: โรงงานหยก – กำแพงเมืองจีน – บัวหิมะ – วัดลามะ – ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ – กายกรรมปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง – โรงงานผ้าไหม – ตลาดรัสเซีย
เกาหลี: สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เกาะนามิ – กรุงโซล – ศูนย์โสมเกาหลี – โรงงานพลอยสีม่วง – ผ่านชมบลูเฮาท์ – พระราชวังเคียงบก – ถนนเมียงดง ขึ้นลิฟท์สู่ N ทาวเวอร์ + The Teddy Bear Museum – ศูนย์รวมเครื่องสำอางเกาหลี - ศูนย์สมุนไพร Raisin Tree – ศูนย์รวมของพื้นเมือง
ที่พัก: โรงแรมระดับ 3-4 ดาว (เมืองซูวอนหรือยงอิน 1 คืน / กรุงโซล 1 คืน / ปักกิ่ง 2 คืน)

วันเดินทาง: 5-10,19-24 กันยายน 2555 ราคา 28,900 บาท
22-27 ตุลาคม 2555 ราคา 30,900 บาท

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินปักกิ่ง – สนามบินอินชอน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เมืองซูวอน
วันที่สาม เมืองซูวอน – เกาะนามิ – กรุงโซล – ศูนย์โสมเกาหลี – โรงงานพลอยสีม่วง – ผ่านชมบลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบก – ถนนเมียงดง
วันที่สี่ กรุงโซล - ขึ้นลิฟท์สู่ N ทาวเวอร์ + The Teddy Bear Museum – ศูนย์รวมเครื่องสำอางเกาหลี - ศูนย์สมุนไพร Raisin Tree – ศูนย์รวมของพื้นเมือง - สนามบินอินชอน – สนามบินปักกิ่ง – กรุงปักกิ่ง
วันที่ห้า กรุงปักกิ่ง - โรงงานหยก – กำแพงเมืองจีน – บัวหิมะ – วัดลามะ – ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ – กายกรรมปักกิ่ง
วันที่หก กรุงปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง – โรงงานผ้าไหม – ตลาดรัสเซีย – สนามบินปักกิ่ง – สนามบินสุวรรณภูมิ
Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

(รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศจีน) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน)

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทางไทย 1) หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 2) หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 3) รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จาก คอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เท่านั้น ) 4) กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า (การขอวีซ่าจีนใช้เวลาประมาณ 4 วัน) **ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท **ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท

*** ออกเดินทางขั้นต่ำ 16 ท่าน หากเดินทางต่ำกว่ากำหนด มีความจำเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน

CODE : JPEKICN6D4N (15/5) สกุลเงินไทย (บาท)
ออกเดินทาง(เดือน/วัน) ผู้ใหญ่ห้องละ2-3 ท่าน ผู้ใหญ่ 1+เด็ก 1 ผู้ใหญ่ 2 +เด็กสริมเตียง ผู้ใหญ่ 2 +
เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม
ก.ย. 5 -10 , 19 - 24 28,900 27,900 26,900 6,900
ต.ค. 22 - 27 30,900 29,900 28,900 6,900

อัตราค่าบริการรวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ –ปักกิ่ง + โซล – กรุงเทพฯ ไปกลับ
2.ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
3.ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามรายการ)
4.ค่าบัตรท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ
5.ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศน์
6.ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. (จำกัดจำนวนกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 1 ใบ)
7.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันของสายการบินตามรายการ

ราคาทัวร์ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ
2.ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด
3.ค่าทิปคนขับรถและไกด์วันละ 5000 วอน (เกาหลี) X 3วัน / ค่าทิปคนขับรถและไกด์วันละ 20 หยวน (ปักกิ่ง) X 3วัน / หัวหน้าทัวร์วันละ 100 บาท X 6วัน (หรือมากเท่าที่ท่านประทับใจ)
4.ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
5.ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว
6.ค่าภาษีการบริการ 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เนื่องจากการทำรายการทัวร์ล่วงหน้า อาจมีการเพิ่ม/ลด รายการเดินทาง หรือ เมนูอาหาร โปรดตรวจสอบโปรแกรมการเดินทางที่แน่นอนอีกครั้ง ก่อนทำการจองและมัดจำ ซึ่งถือเป็นการรับทราบรายการทัวร์ตามที่ต้องการแล้ว และหากผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวน เพื่อให้ทัวร์สามารถเดินทางได้อาจมีการรวมทัวร์กับบริษัทคู่ค้า เพื่อเดินทางร่วมกัน ทั้งนี้มาตรฐานและการดูแลลูกค้า จะถือปฏิบัติเป็นอย่างดีร่วมกันรวมถึงเงื่อนไขการยกเลิก ระยะเวลาที่กำหนดไว้ เป็นเพียงมาตรฐานเบื้องต้น ซึ่งหากกรุ๊ปนั้น ๆ เป็นช่วงเทศกาลสำคัญ หรือ เป็นกรุ๊ปที่มีการวางมัดจำให้แก่สายการบิน และ/หรือ โรงแรม ค่าใช้จ่ายดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง บริษัทฯ มีสิทธิในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงค่าดำเนินการต่าง ๆ ตามเหมาะสมโดยไม่ขึ้นกับระยะเวลาในการแจ้งการยกเลิก

ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวเที่ยวเกาหลี (กรุณาเตรียมเอกสารคือ (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว (3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (4) สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) (5) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว ท่านละ 1 รูป ผู้จัดจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว ผู้เป็นเจ้าของหนังสือเดินทางจะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า )

เงื่อนไขในการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน (สำหรับช่วงเทศกาลมัดจำท่านละ 10,000บาท) และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

การยกเลิกการจอง 1) การยกเลิกการจองนั้น สำหรับประเทศที่ไม่ต้องทำ Visa ทางเอเย่นต์จะต้องแฟ็กซ์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทำการก่อนการเดินทางหรือก่อนหน้านั้น จะคืนเงินมัดจำทั้งหมด สำหรับประเทศที่ต้องทำ Visa ทางเอเย่นต์จะต้องแฟ็กซ์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 25 วัน ทำการก่อนการเดินทางหรือก่อนหน้านั้น จะคืนเงินส่วนต่างระหว่างเงินมัดจำและค่าใช้จ่ายที่ผู้จัดได้ชำระล่วงหน้าหรือขำระขาดให้กับการบริการต่าง ๆ เช่นค่าวีซ่า ค่าประกันสุขภาพ ค่ามัดจำโรงแรม ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินเป็นต้น (ยกเว้นอยู่ในช่วงเทศกาลหรือ
แนวข้อสอบสาธิตรายละเอียดของประกาศ ทัวร์ เกาหลี - ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA
ประเภทลงประกาศฟรี : ต้องการขาย
หมวดสินค้าลงประกาศฟรี : ท่องเที่ยว-ที่พัก > ท่องเที่ยวในประเทศ-ต่างประเทศ
ชื่อ-สกุลผู้ประกาศ : ฝ่ายขายและสำรองที่นั่ง
ที่อยู่ผู้ประกาศ : 21/158 ท.6 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง อ.เขตหลักสี่
ลงประกาศฟรีจังหวัด : กรุงเทพ
ราคา : 28,900 บาท
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-9549577-79,02-9549800
Website : http://www.happymailtravel.com
จำนวนเข้าชม : 263 ครั้ง
วันที่ปรับปรุงล่าสุด : (2013-01-31 22:28:58)
TAG คำค้น :
ทัวร์ เกาหลี - ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่า CA

แก้ไขประกาศ

ลงประกาศฟรีที่น่าสนใจ (หมวดท่องเที่ยว-ที่พัก) (ท่องเที่ยวในประเทศ-ต่างประเทศ)

ขี่ช้างกาญจนบุรี,วัดเสือหลวงตามหาบัว Elephant Ride Tiger Temple ขี่ช้างกาญจนบุรี,วัดเสือหลวงตามหาบัว Elephant Ride Tiger Temple 
   ขี่ช้างกาญจนบุรี,วัดเสือหลวงตามหาบัว Elephant Ride Tiger Temple
   ประเภทลงประกาศฟรี : ต้องการขาย
   หมวดสินค้าลงประกาศฟรี : ท่องเที่ยว-ที่พัก > ท่องเที่ยวในประเทศ-ต่างประเทศ
   ลงประกาศฟรีจังหวัด : กรุงเทพ
   ราคา : 2,150 บาท    จำนวนเข้าชม : 294 ครั้ง    วันที่ปรับปรุงล่าสุด : (2013-09-12 18:40:47)
ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด ราคาพิเศษ เพียง 799 บาท ต่อท่าน!!! ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด ราคาพิเศษ เพียง 799 บาท ต่อท่าน!!!
   ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด ราคาพิเศษ เพียง 799 บาท ต่อท่าน!!!
   ประเภทลงประกาศฟรี : ต้องการขาย
   หมวดสินค้าลงประกาศฟรี : ท่องเที่ยว-ที่พัก > ท่องเที่ยวในประเทศ-ต่างประเทศ
   ลงประกาศฟรีจังหวัด : กรุงเทพ
   ราคา : 799 บาท    จำนวนเข้าชม : 38 ครั้ง    วันที่ปรับปรุงล่าสุด : (2020-01-10 08:53:15)

หมวดสินค้าสำหรับลงประกาศฟรี

ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า (2835)
     โทรทัศน์ (203), เครื่องเล่น-VCD-DVD-Bluray (19), จานดาวเทียม-เคเบิ้ล-เสาอากาศ (64), แอร์-ตู้เย็น-เครื่องซักผ้า (564), เครื่องเสียง-ลำโพง (213), อื่นๆ (1772)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-กล้อง-อุปกรณ์ถ่ายภาพกล้อง-อุปกรณ์ถ่ายภาพ (1146)
     กล้องดิจิตอล-กล้องวิดิโอ (719), เลนส์และอุปกรณ์เสริม (76), กระเป๋ากล้อง (19), กล้องส่องทางไกล (23), แฟลซ (10), กล้องวงจรปิด (148), กล้องดูดาว (10), อื่นๆ (141)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-ท่องเที่ยว-ที่พักท่องเที่ยว-ที่พัก (3443)
     โรงแรม-รีสอร์ท-ที่พัก (819), ท่องเที่ยวในประเทศ-ต่างประเทศ (1326), จองตั๋วเครื่องบิน-รถ-เรือ (259), อุปกรณ์ท่องเที่ยว (257), ดำน้ำ-พายเรือ-ตกปลา (22), บริษัททัวร์ (69), บริการเช่า-รถเช่า (60), อื่นๆ (631)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-กีฬากีฬา (677)
     ฟิตเนส-โยคะ (30), เครื่องออกกำลังกาย (39), อุปกรณ์กีฬา (136), สนามกีฬา (104), เสื้อผ้า-ชุดกีฬา (26), อื่นๆ (342)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-ภาพยนตร์-เพลง-ดนตรีภาพยนตร์-เพลง-ดนตรี (1086)
     เครื่องดนตรีไทย (82), กีตาร์-เบส (41), เปียโน-กลอง (17), ภาพยนตร์-ซีรี่ย์ (206), CDเพลง-MP3-เทป (19), สารคดี-คอนเสิร์ต-ละคร (14), สอนดนตรี-วงดนตรี (247), ห้องซ้อม-ห้องอัดเสียง (7), อื่นๆ (453)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-พรีเมี่ยม-กิ๊ฟชอปพรีเมี่ยม-กิ๊ฟชอป (1448)
     ของพรีเมี่ยม-ของชำร่วย (415), ของฝาก-ของที่ระลึก (291), งานหัตกรรม-เย็บปักถักร้อย (286), ร้านดอกไม้ (37), Wedding Studio (120), สินค้าท้องถิ่น (130), อื่นๆ (169)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-อุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์สำนักงาน (1135)
     เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (794), อุปกรณ์เครื่องเขียน (27), เครื่องถ่ายเอกสาร-FAX (36), เครื่องตอกบัตร-สแกนนิ้วมือ (24), อื่นๆ (254)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-อสังหาริมทรัพย์-ตกแต่งอสังหาริมทรัพย์-ตกแต่ง (10089)
     บ้าน-ที่ดิน-คอนโด-หอพัก-อพาร์เมนต์ (4625), เฟอร์นิเจอร์-ของแต่งบ้าน (1687), รับเหมาก่อสร้าง-วัสดุก่อสร้าง (2356), บริการกำจัดปลวก-กำจัดแมลง (58), พื้นที่สำนักงาน (113), ร้านค้า-พื้นที่ขายของ (161), อื่นๆ (1089)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-แม่และเด็กแม่และเด็ก (1383)
     ผลิตภัณฑ์และบริการ-สำหรับแม่และเด็ก (218), สถานที่รับเลี้ยงเด็ก-เนอส์เซอรี่ (154), ของเล่น-Model (67), เครื่องเล่นเกม-Nintendo-Xbox-PlayStation (392), เกมส์คอมพิวเตอร์-แผ่นเกมส์ (33), อื่นๆ (519)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-สุขภาพ-ความงามสุขภาพ-ความงาม (3601)
     เครื่องสำอางค์-ผลิตภัณฑ์ความงาม (1431), อาหารเสริม-อาหารลดน้ำหนัก (472), เครื่องประดับ-จิวเวลลี่-นาฬิกา-แหวน (154), สมุนไพร-ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (184), น้ำหอม-รองเท้า-แว่นตา (28), การสักบนร่างกาย-ศัลยกรรม (166), สปา-สถานเสริมความงาม (549), อื่นๆ (617)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-ธุรกิจ-อาชีพเสริมธุรกิจ-อาชีพเสริม (4937)
     พิมพ์งาน-แปลเอกสาร-งานวิจัย (67), บัตรเครดิต-สินเชื่อ-ประกันชีวิต (467), ธุรกิจและรายได้เสริม (591), ขายตรง-MLM (515), สำนักบัญชี-กฎหมาย (91), นำเข้า-ส่งออก (913), ไนท์คลับ-คาราโอเกะ-ร้านอาหาร-ผับ บาร์ (300), อื่นๆ (1993)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-แฟชั่น-เครื่องแต่งกายแฟชั่น-เครื่องแต่งกาย (7243)
     เสื้อผ้าบุรุษ (45), เสื้อผ้าสตรี (109), เสื้อผ้าเด็ก (32), เครื่องประดับ (4241), เข็มขัด-นาฬิกา-หมวก (85), เนคไท-ผ้าพันคอ (31), รองเท้า-ถุงเท้า (61), ชุดนอน-ชุดชั้นใน (6), กระเป๋า-ของแบรนด์เนม (140), เสื้อผ้าขายส่ง (35), เสื้อผ้าแฟชั่น (769), อื่นๆ (1689)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-การศึกษาการศึกษา (3297)
     สอนภาษา-กวดวิชา-สอนพิเศษ (597), สถาบันการอบรม-สัมมนา (746), โรงเรียน-มหาวิทยาลัย (357), หนังสือ-ตำราเรียน (1006), หนังสือTextBook (8), TOEFL-IELTS-GMAT-GRE (290), อื่นๆ (293)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-โทรศัพท์-มือถือโทรศัพท์-มือถือ (856)
     โทรศัพท์มือถือ-อุปกรณ์เสริม (729), ซิมการ์ด-เบอร์สวย (45), PABXตู้สาขา-วิทยุสื่อสาร (8), บัตรเติมเงิน-เติมเงินออนไลน์ (12), อื่นๆ (62)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-แฟรนไชส์-บริการทั่วไปแฟรนไชส์-บริการทั่วไป (3318)
     ธุรกิจแฟรนไชส์ (518), ธุรกิจขายส่ง (70), การตลาด-โฆษณา-บัญชี (80), บรรจุภัณฑ์-การออกแบบ (35), โรงงานอุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล (1573), นำเข้า-ส่งออก (166), วัสดุอุปกรณ์-วัตถุดิบ (117), อื่นๆ (759)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-รถยนต์-รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์-รถมอเตอร์ไซค์ (2903)
     รถยนต์-รถกระบะ-รถตู้-รถจักรยานยนต์ (1519), เครื่องเสียง-ประดับยนต์ (369), อะไหล่-ศูนย์ติดตั้งแก๊ส-อู่ซ่อม (175), ประกันพรบ.-ประกันภัยรถ-ไฟแนนซ์ (74), อื่นๆ (766)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ (2149)
     คอมพิวเตอร์-Notebook (769), LCD-Projector (20), พรินเตอร์-สแกนเนอร์-หมึกพิมพ์ (106), Server-โฮสติ้ง (44), Hardware-Software (240), รับทำเว็บ-Web Hosting-Web Design (109), อื่นๆ (861)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-พระเครื่อง-ของสะสมพระเครื่อง-ของสะสม (1224)
     พระเครื่อง-เครื่องราง-ของขลัง (561), ดูดวง-โหราศาสตร์ (61), เหรียญ-ธนบัตร-สแตมป์ (30), งานศิลปะ-ของสะสมจากภาพยนต์ (20), โปสการ์ด-ตุ๊กตา-โมเดล (17), ของเก่าของสะสม (405), อื่นๆ (130)