ประกาศฟรีตามจังหวัด

แนวข้อสอบสาธิต

ทัวร์เวียดนามกลาง 2 มรดกโลกกับอุ้มรักทัวร์

หมวดสินค้า : ท่องเที่ยว-ที่พัก > โรงแรม-รีสอร์ท-ที่พัก
     ทัวร์เวียดนามกลาง 2 มรดกโลกกับอุ้มรักทัวร์
ทัวร์เวียดนามกลาง 2 มรดกโลกกับอุ้มรักทัวร์

ทัวร์เวียดนามกลาง 2 มรดกโลกกับอุ้มรักทัวร์ เว้ ชมพระราชวังโบราณ วัดเทียนมู่อันศักดิ์สิทธิ์ อลังการกับสุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ดานัง เมืองท่าอับดับสี่ ฮอยอัน เมืองเก่าโบราณ สนุกสนานกับการช้อบปิ้ง

เวียดนามกลาง2มรดกโลก
เว้...พระราชวังโบราณ วัฒนธรรมอันเก่าแก่ และวัดเทียนมู่อันศักดิ์สิทธิ์
ฮอยอัน...เมืองท่าค้าขายสมัยโบราณ สนุกสนานกับการช็อปปิ้ง
นั่งเรือมังกร...ดนตรีโบราณขับกล่อมบนสายแม่น้ำหอม
ไปรถ-กลับรถ 4 วัน 3 คืน

วันที่หนึ่ง : มุกดาหาร - สะหวันนะเขต - เว้

06.00 น. คณะเดินทางถึง อ.เมืองมุกดาหาร พักเข้าห้องน้ำ ทำธุระส่วนตัว ?รับประทานอาหาร(1) ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 สู่ แขวงสะหวันนะเขต ลาว แล้วมุ่งสู่ชายแดนลาว-เวียดนาม ด้วยเส้นทางเศรษฐกิจสายใหม่หมายเลข 9
12.00 น. รับประทานอาหาร(2)ที่บริเวณชายแดนลาว ด่านแดนสวรรค์ ผ่านพิธีการเดินทางออกจากลาวเข้าสู่เวียดนามที่ ด่านพรมแดนลาวบาว นำท่านชม อุโมงค์วินห์ม็อก ณ เมืองดงฮา หลุมขุดหลบภัยช่วงสงครามความยาวกว่า 1 กิโลเมตร บรรจุคนได้นับพันคน กลมกลืนกับธรรมชาติ ดูภายนอกแทบมองไม่เห็นร่องรอยประวัติศาสตร์ของเวียดนาม จากนั้น มุ่งหน้าสู่ นครเว้ผ่าน สะพานเฮียนเรือง จุดแบ่งเวียดนามเหนือ-ใต้ มีแม่น้ำเบนฮายขวางกั้นแบ่งแยกจาก
19.00 น. ถึงเมือง เว้ รับประทานอาหารค่ำ(3) ณ ภัตตาคาร ที่เมืองเว้แล้วนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

วันที่สอง : วัดเทียนมู -? พระราชวังดายโน้ย - สุสานไคดิงห์ - ดานัง
06.00 น. อรุณสวัสดิ รับประทานอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่เจดีย์เทียนมู่ ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น เข้าเยี่ยมชมพระราชวัง ดายโน้ย หลังสิ้นสุดราชวงศ์เหงียน มองเห็นป้อมฝูซวนสูงเด่น ผ่านประตู เที่ยงวันชม พระราชวังไทฮวา ศาลเจ้าจักรพรรดิ พิพิธภัณฑ์ราชวงศ์ หรือจะเลือกเช่าชุดถ่ายรูป ฮ้องเต้ ?ฮองเฮา เก็บไว้เป็นที่ระลึก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) นำท่านชมสุสานKhai Dinh ซึ่งเป็นสุสานของจักรพรรดิที่ออกแบบสร้างผสมผสาน ด้วยศิลปะ แบบ ฝรั่งเศสและเวียดนามได้อย่างลงตัว ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทาง สู่ เมืองดานัง ลอดอุโมงค์ ภูเขาฮายเวิ่น ยาว 6.3 ก.ม. เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในแถบอินโดจีน
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(6) จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักที่เมืองดานัง

วันที่สาม : ดานัง-เมืองโบราณโฮ่ยอัน- หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-หาดลังโก- ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกร
06.00 น. อรุณสวัสดิตอนเช้า บริการอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเที่ยว ชมเมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม มนต์เสน่ห์ของเมืองแห่งนี้ที่ตัวเมืองโบราณ ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าพันปี ชมย่านการค้าของชาวจีนตรงไปไหว้พระและเจ้าแม่ทับทิมที่ วัดฟุกเกี๋ยน ที่ชาวจีนฟุกเกี๋ยนให้ ความเคารพนับถือ, ศาลเจ้าของเจ้าจีนสะพานญี่ปุ่นหรือ สะพานเกาไลเวียน สัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูก สร้างเพื่อเชื่อมชุมชน 2 แห่งเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณอายุกว่า 200 ปี สถาปัตยกรรมไม่ซ้ำแบบ ทั้งในด้าน ศิลปะการ แกะสลัก หลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของฮอยอัน (เมืองฮอยอันไม่ อนุญาตให้นำรถเข้า การเดินชมเมืองจึงเป็น วิธีการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเมืองฮอยอัน) ถึงหมู่บ้านหินอ่อน นอนเนื๊อก แกะสลักหินอ่อนส่งจำหน่ายทั่วโลก และเป็นช่างแกะที่มี ฝีมือประณีต เลือกดูเลือกซื้อตาม อัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองเว้
12.00 น. เต็มอิ่มกับอาหารกลางวันแบบซีฟู๊ต (8) ณ ภัตตาคารที่ชายทะเลลังโก เข้าสู่เมมืองเว้ นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดดองบา ซึ่งเป็นตลาดพื้นเมือง เลือกซื้อหาของใช้และของฝาก อาทิ เช่น หมวก,กระเป๋า,เสื้อผ้า,กาแฟ,ขนม ฯลฯ
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(9) ณ ภัตตาคารในเมืองเว้ จากนั้น ลงเรือมังกร ล่องแม่น้ำหอมร่วมสัมผัสบรรยากาศชาววังสมัยเก่า ชมสีสันและชีวิตยามราตรี ของชาวเมืองเว้ ขับกล่อมด้วยเสียงเพลงพื้นบ้านจากสาวชาวเว้ ที่ดั่งเช่นที่เคยเล่นเพลงถวายจักรพรรดิเมื่อครั้งอดีต เข้าสู่ที่พักในเมืองเว้

วันที่สี่ : นครเว้ - สะหวันนะเขต - มุกดาหาร
06.00 น. อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหาร(10) ออกเดินทางตามเส้นทางไปชายแดนลาวบาว แวะช็อบปิ้ง สินค้าปลอดภาษี ที่เขตเศรษฐกิจ พิเศษ ลาวบาว สินค้าจากต่างประเทศมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อ
12.30 น. รับประทานอาหาร(11)ที่ ภัตตาคารเซโปน ฝั่งเวียดนาม ออกเดินทางต่อสู่ประเทศลาวเข้า แวะนมัสการ พระธาตุอิงฮัง สถานที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จ พระธาตุส่วนชี่โครงประดิษฐานไว้ ได้เวลา ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 สู่ อ.เมืองมุกดาหาร แวะซื้อของฝากที่ ตลาดอินโดจีน แล้วออกเดินทางกลับพร้อมความประทับใจจากทีมงาน


* โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็น สำคัญ
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยา
รักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ

*** นอนเดี่ยวเพิ่มคนละ 2,000 บาท
อัตรานี้รวม - ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย - ลาว - เวียดนาม
- ค่ารถยนต์นำเที่ยวลาว-เวียดนาม ตลอดรายการ
- ค่าอาหาร จำนวน 11 มื้อ
- ค่าที่พัก 3 คืน
- ค่ามัคคุเทศก์ลาว-เวียดนาม พนักงานบริการ และค่าเข้าชมสถานที่
- ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานบริการ และคนขับเป็นน้ำใจ.
- ค่ารถยนต์ส่ง อ.เมืองมุกดาหาร ? รับ อ.เมืองมุกดาหาร
- วีดีโอ? คาราโอเกะ / ?วงดนตรี / ?บริการเสริมพิเศษ
- ค่า VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เตรียมเดินทาง - หนังสือเดินทาง (PASS PORT) ไม่ต้องมีรูปถ่ายส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7วัน
แนวข้อสอบสาธิตรายละเอียดของประกาศ ทัวร์เวียดนามกลาง 2 มรดกโลกกับอุ้มรักทัวร์
ประเภทลงประกาศฟรี : ต้องการขาย
หมวดสินค้าลงประกาศฟรี : ท่องเที่ยว-ที่พัก > โรงแรม-รีสอร์ท-ที่พัก
ชื่อ-สกุลผู้ประกาศ : อุ้มรักทัวร์
ที่อยู่ผู้ประกาศ :
ลงประกาศฟรีจังหวัด : กรุงเทพ
ราคา : 6,500 บาท
หมายเลขโทรศัพท์ : 45135577, 0878706510
Website : http://aumluck-tour.com/w/v1.php
จำนวนเข้าชม : 186 ครั้ง
วันที่ปรับปรุงล่าสุด : (2012-10-17 08:18:27)
TAG คำค้น :
ทัวร์เวียดนามกลาง 2 มรดกโลกกับอุ้มรักทัวร์

แก้ไขประกาศ

ลงประกาศฟรีที่น่าสนใจ (หมวดท่องเที่ยว-ที่พัก) (โรงแรม-รีสอร์ท-ที่พัก)

Voucher The Hen ห้อง Honeymoon Suite แถมAfternoon Tea set และ Din Voucher The Hen ห้อง Honeymoon Suite แถมAfternoon Tea set และ Din 
   Voucher The Hen ห้อง Honeymoon Suite แถมAfternoon Tea set และ Din
   ประเภทลงประกาศฟรี : ต้องการขาย
   หมวดสินค้าลงประกาศฟรี : ท่องเที่ยว-ที่พัก > โรงแรม-รีสอร์ท-ที่พัก
   ลงประกาศฟรีจังหวัด : นครสวรรค์
   ราคา : 5,000 บาท    จำนวนเข้าชม : 391 ครั้ง    วันที่ปรับปรุงล่าสุด : (2013-03-24 18:10:55)

หมวดสินค้าสำหรับลงประกาศฟรี

ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า (2225)
     โทรทัศน์ (117), เครื่องเล่น-VCD-DVD-Bluray (15), จานดาวเทียม-เคเบิ้ล-เสาอากาศ (50), แอร์-ตู้เย็น-เครื่องซักผ้า (435), เครื่องเสียง-ลำโพง (70), อื่นๆ (1538)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-กล้อง-อุปกรณ์ถ่ายภาพกล้อง-อุปกรณ์ถ่ายภาพ (934)
     กล้องดิจิตอล-กล้องวิดิโอ (606), เลนส์และอุปกรณ์เสริม (60), กระเป๋ากล้อง (12), กล้องส่องทางไกล (16), แฟลซ (4), กล้องวงจรปิด (110), กล้องดูดาว (5), อื่นๆ (121)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-ท่องเที่ยว-ที่พักท่องเที่ยว-ที่พัก (3268)
     โรงแรม-รีสอร์ท-ที่พัก (738), ท่องเที่ยวในประเทศ-ต่างประเทศ (1320), จองตั๋วเครื่องบิน-รถ-เรือ (242), อุปกรณ์ท่องเที่ยว (249), ดำน้ำ-พายเรือ-ตกปลา (17), บริษัททัวร์ (47), บริการเช่า-รถเช่า (43), อื่นๆ (612)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-กีฬากีฬา (643)
     ฟิตเนส-โยคะ (23), เครื่องออกกำลังกาย (35), อุปกรณ์กีฬา (134), สนามกีฬา (99), เสื้อผ้า-ชุดกีฬา (23), อื่นๆ (329)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-ภาพยนตร์-เพลง-ดนตรีภาพยนตร์-เพลง-ดนตรี (1078)
     เครื่องดนตรีไทย (82), กีตาร์-เบส (41), เปียโน-กลอง (16), ภาพยนตร์-ซีรี่ย์ (203), CDเพลง-MP3-เทป (19), สารคดี-คอนเสิร์ต-ละคร (13), สอนดนตรี-วงดนตรี (247), ห้องซ้อม-ห้องอัดเสียง (6), อื่นๆ (451)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-พรีเมี่ยม-กิ๊ฟชอปพรีเมี่ยม-กิ๊ฟชอป (1388)
     ของพรีเมี่ยม-ของชำร่วย (377), ของฝาก-ของที่ระลึก (287), งานหัตกรรม-เย็บปักถักร้อย (285), ร้านดอกไม้ (34), Wedding Studio (120), สินค้าท้องถิ่น (130), อื่นๆ (155)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-อุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์สำนักงาน (1007)
     เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (740), อุปกรณ์เครื่องเขียน (22), เครื่องถ่ายเอกสาร-FAX (32), เครื่องตอกบัตร-สแกนนิ้วมือ (17), อื่นๆ (196)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-อสังหาริมทรัพย์-ตกแต่งอสังหาริมทรัพย์-ตกแต่ง (8455)
     บ้าน-ที่ดิน-คอนโด-หอพัก-อพาร์เมนต์ (4115), เฟอร์นิเจอร์-ของแต่งบ้าน (1351), รับเหมาก่อสร้าง-วัสดุก่อสร้าง (1807), บริการกำจัดปลวก-กำจัดแมลง (57), พื้นที่สำนักงาน (68), ร้านค้า-พื้นที่ขายของ (144), อื่นๆ (913)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-แม่และเด็กแม่และเด็ก (1223)
     ผลิตภัณฑ์และบริการ-สำหรับแม่และเด็ก (200), สถานที่รับเลี้ยงเด็ก-เนอส์เซอรี่ (69), ของเล่น-Model (66), เครื่องเล่นเกม-Nintendo-Xbox-PlayStation (388), เกมส์คอมพิวเตอร์-แผ่นเกมส์ (30), อื่นๆ (470)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-สุขภาพ-ความงามสุขภาพ-ความงาม (3263)
     เครื่องสำอางค์-ผลิตภัณฑ์ความงาม (1365), อาหารเสริม-อาหารลดน้ำหนัก (458), เครื่องประดับ-จิวเวลลี่-นาฬิกา-แหวน (151), สมุนไพร-ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (151), น้ำหอม-รองเท้า-แว่นตา (24), การสักบนร่างกาย-ศัลยกรรม (77), สปา-สถานเสริมความงาม (492), อื่นๆ (545)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-ธุรกิจ-อาชีพเสริมธุรกิจ-อาชีพเสริม (3742)
     พิมพ์งาน-แปลเอกสาร-งานวิจัย (58), บัตรเครดิต-สินเชื่อ-ประกันชีวิต (131), ธุรกิจและรายได้เสริม (509), ขายตรง-MLM (472), สำนักบัญชี-กฎหมาย (60), นำเข้า-ส่งออก (696), ไนท์คลับ-คาราโอเกะ-ร้านอาหาร-ผับ บาร์ (274), อื่นๆ (1542)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-แฟชั่น-เครื่องแต่งกายแฟชั่น-เครื่องแต่งกาย (5231)
     เสื้อผ้าบุรุษ (32), เสื้อผ้าสตรี (94), เสื้อผ้าเด็ก (31), เครื่องประดับ (2718), เข็มขัด-นาฬิกา-หมวก (83), เนคไท-ผ้าพันคอ (27), รองเท้า-ถุงเท้า (60), ชุดนอน-ชุดชั้นใน (5), กระเป๋า-ของแบรนด์เนม (130), เสื้อผ้าขายส่ง (33), เสื้อผ้าแฟชั่น (764), อื่นๆ (1254)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-การศึกษาการศึกษา (3028)
     สอนภาษา-กวดวิชา-สอนพิเศษ (528), สถาบันการอบรม-สัมมนา (584), โรงเรียน-มหาวิทยาลัย (346), หนังสือ-ตำราเรียน (1005), หนังสือTextBook (7), TOEFL-IELTS-GMAT-GRE (289), อื่นๆ (269)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-โทรศัพท์-มือถือโทรศัพท์-มือถือ (831)
     โทรศัพท์มือถือ-อุปกรณ์เสริม (714), ซิมการ์ด-เบอร์สวย (44), PABXตู้สาขา-วิทยุสื่อสาร (8), บัตรเติมเงิน-เติมเงินออนไลน์ (11), อื่นๆ (54)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-แฟรนไชส์-บริการทั่วไปแฟรนไชส์-บริการทั่วไป (2954)
     ธุรกิจแฟรนไชส์ (504), ธุรกิจขายส่ง (60), การตลาด-โฆษณา-บัญชี (56), บรรจุภัณฑ์-การออกแบบ (25), โรงงานอุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล (1344), นำเข้า-ส่งออก (145), วัสดุอุปกรณ์-วัตถุดิบ (99), อื่นๆ (721)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-รถยนต์-รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์-รถมอเตอร์ไซค์ (2766)
     รถยนต์-รถกระบะ-รถตู้-รถจักรยานยนต์ (1467), เครื่องเสียง-ประดับยนต์ (359), อะไหล่-ศูนย์ติดตั้งแก๊ส-อู่ซ่อม (144), ประกันพรบ.-ประกันภัยรถ-ไฟแนนซ์ (70), อื่นๆ (726)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ (1855)
     คอมพิวเตอร์-Notebook (750), LCD-Projector (16), พรินเตอร์-สแกนเนอร์-หมึกพิมพ์ (67), Server-โฮสติ้ง (29), Hardware-Software (158), รับทำเว็บ-Web Hosting-Web Design (69), อื่นๆ (766)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-พระเครื่อง-ของสะสมพระเครื่อง-ของสะสม (1086)
     พระเครื่อง-เครื่องราง-ของขลัง (513), ดูดวง-โหราศาสตร์ (41), เหรียญ-ธนบัตร-สแตมป์ (25), งานศิลปะ-ของสะสมจากภาพยนต์ (15), โปสการ์ด-ตุ๊กตา-โมเดล (10), ของเก่าของสะสม (395), อื่นๆ (87)