ประกาศฟรีตามจังหวัด

แนวข้อสอบสาธิต

ทัวร์เวียดนามกลาง 2 มรดกโลกกับอุ้มรักทัวร์

หมวดสินค้า : ท่องเที่ยว-ที่พัก > โรงแรม-รีสอร์ท-ที่พัก
     ทัวร์เวียดนามกลาง 2 มรดกโลกกับอุ้มรักทัวร์
ทัวร์เวียดนามกลาง 2 มรดกโลกกับอุ้มรักทัวร์

ทัวร์เวียดนามกลาง 2 มรดกโลกกับอุ้มรักทัวร์ เว้ ชมพระราชวังโบราณ วัดเทียนมู่อันศักดิ์สิทธิ์ อลังการกับสุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ดานัง เมืองท่าอับดับสี่ ฮอยอัน เมืองเก่าโบราณ สนุกสนานกับการช้อบปิ้ง

เวียดนามกลาง2มรดกโลก
เว้...พระราชวังโบราณ วัฒนธรรมอันเก่าแก่ และวัดเทียนมู่อันศักดิ์สิทธิ์
ฮอยอัน...เมืองท่าค้าขายสมัยโบราณ สนุกสนานกับการช็อปปิ้ง
นั่งเรือมังกร...ดนตรีโบราณขับกล่อมบนสายแม่น้ำหอม
ไปรถ-กลับรถ 4 วัน 3 คืน

วันที่หนึ่ง : มุกดาหาร - สะหวันนะเขต - เว้

06.00 น. คณะเดินทางถึง อ.เมืองมุกดาหาร พักเข้าห้องน้ำ ทำธุระส่วนตัว ?รับประทานอาหาร(1) ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 สู่ แขวงสะหวันนะเขต ลาว แล้วมุ่งสู่ชายแดนลาว-เวียดนาม ด้วยเส้นทางเศรษฐกิจสายใหม่หมายเลข 9
12.00 น. รับประทานอาหาร(2)ที่บริเวณชายแดนลาว ด่านแดนสวรรค์ ผ่านพิธีการเดินทางออกจากลาวเข้าสู่เวียดนามที่ ด่านพรมแดนลาวบาว นำท่านชม อุโมงค์วินห์ม็อก ณ เมืองดงฮา หลุมขุดหลบภัยช่วงสงครามความยาวกว่า 1 กิโลเมตร บรรจุคนได้นับพันคน กลมกลืนกับธรรมชาติ ดูภายนอกแทบมองไม่เห็นร่องรอยประวัติศาสตร์ของเวียดนาม จากนั้น มุ่งหน้าสู่ นครเว้ผ่าน สะพานเฮียนเรือง จุดแบ่งเวียดนามเหนือ-ใต้ มีแม่น้ำเบนฮายขวางกั้นแบ่งแยกจาก
19.00 น. ถึงเมือง เว้ รับประทานอาหารค่ำ(3) ณ ภัตตาคาร ที่เมืองเว้แล้วนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

วันที่สอง : วัดเทียนมู -? พระราชวังดายโน้ย - สุสานไคดิงห์ - ดานัง
06.00 น. อรุณสวัสดิ รับประทานอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่เจดีย์เทียนมู่ ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น เข้าเยี่ยมชมพระราชวัง ดายโน้ย หลังสิ้นสุดราชวงศ์เหงียน มองเห็นป้อมฝูซวนสูงเด่น ผ่านประตู เที่ยงวันชม พระราชวังไทฮวา ศาลเจ้าจักรพรรดิ พิพิธภัณฑ์ราชวงศ์ หรือจะเลือกเช่าชุดถ่ายรูป ฮ้องเต้ ?ฮองเฮา เก็บไว้เป็นที่ระลึก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) นำท่านชมสุสานKhai Dinh ซึ่งเป็นสุสานของจักรพรรดิที่ออกแบบสร้างผสมผสาน ด้วยศิลปะ แบบ ฝรั่งเศสและเวียดนามได้อย่างลงตัว ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทาง สู่ เมืองดานัง ลอดอุโมงค์ ภูเขาฮายเวิ่น ยาว 6.3 ก.ม. เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในแถบอินโดจีน
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(6) จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักที่เมืองดานัง

วันที่สาม : ดานัง-เมืองโบราณโฮ่ยอัน- หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-หาดลังโก- ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกร
06.00 น. อรุณสวัสดิตอนเช้า บริการอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเที่ยว ชมเมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม มนต์เสน่ห์ของเมืองแห่งนี้ที่ตัวเมืองโบราณ ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าพันปี ชมย่านการค้าของชาวจีนตรงไปไหว้พระและเจ้าแม่ทับทิมที่ วัดฟุกเกี๋ยน ที่ชาวจีนฟุกเกี๋ยนให้ ความเคารพนับถือ, ศาลเจ้าของเจ้าจีนสะพานญี่ปุ่นหรือ สะพานเกาไลเวียน สัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูก สร้างเพื่อเชื่อมชุมชน 2 แห่งเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณอายุกว่า 200 ปี สถาปัตยกรรมไม่ซ้ำแบบ ทั้งในด้าน ศิลปะการ แกะสลัก หลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของฮอยอัน (เมืองฮอยอันไม่ อนุญาตให้นำรถเข้า การเดินชมเมืองจึงเป็น วิธีการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเมืองฮอยอัน) ถึงหมู่บ้านหินอ่อน นอนเนื๊อก แกะสลักหินอ่อนส่งจำหน่ายทั่วโลก และเป็นช่างแกะที่มี ฝีมือประณีต เลือกดูเลือกซื้อตาม อัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองเว้
12.00 น. เต็มอิ่มกับอาหารกลางวันแบบซีฟู๊ต (8) ณ ภัตตาคารที่ชายทะเลลังโก เข้าสู่เมมืองเว้ นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดดองบา ซึ่งเป็นตลาดพื้นเมือง เลือกซื้อหาของใช้และของฝาก อาทิ เช่น หมวก,กระเป๋า,เสื้อผ้า,กาแฟ,ขนม ฯลฯ
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(9) ณ ภัตตาคารในเมืองเว้ จากนั้น ลงเรือมังกร ล่องแม่น้ำหอมร่วมสัมผัสบรรยากาศชาววังสมัยเก่า ชมสีสันและชีวิตยามราตรี ของชาวเมืองเว้ ขับกล่อมด้วยเสียงเพลงพื้นบ้านจากสาวชาวเว้ ที่ดั่งเช่นที่เคยเล่นเพลงถวายจักรพรรดิเมื่อครั้งอดีต เข้าสู่ที่พักในเมืองเว้

วันที่สี่ : นครเว้ - สะหวันนะเขต - มุกดาหาร
06.00 น. อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหาร(10) ออกเดินทางตามเส้นทางไปชายแดนลาวบาว แวะช็อบปิ้ง สินค้าปลอดภาษี ที่เขตเศรษฐกิจ พิเศษ ลาวบาว สินค้าจากต่างประเทศมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อ
12.30 น. รับประทานอาหาร(11)ที่ ภัตตาคารเซโปน ฝั่งเวียดนาม ออกเดินทางต่อสู่ประเทศลาวเข้า แวะนมัสการ พระธาตุอิงฮัง สถานที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จ พระธาตุส่วนชี่โครงประดิษฐานไว้ ได้เวลา ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 สู่ อ.เมืองมุกดาหาร แวะซื้อของฝากที่ ตลาดอินโดจีน แล้วออกเดินทางกลับพร้อมความประทับใจจากทีมงาน


* โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็น สำคัญ
สิ่งที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยา
รักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ

*** นอนเดี่ยวเพิ่มคนละ 2,000 บาท
อัตรานี้รวม - ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย - ลาว - เวียดนาม
- ค่ารถยนต์นำเที่ยวลาว-เวียดนาม ตลอดรายการ
- ค่าอาหาร จำนวน 11 มื้อ
- ค่าที่พัก 3 คืน
- ค่ามัคคุเทศก์ลาว-เวียดนาม พนักงานบริการ และค่าเข้าชมสถานที่
- ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานบริการ และคนขับเป็นน้ำใจ.
- ค่ารถยนต์ส่ง อ.เมืองมุกดาหาร ? รับ อ.เมืองมุกดาหาร
- วีดีโอ? คาราโอเกะ / ?วงดนตรี / ?บริการเสริมพิเศษ
- ค่า VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เตรียมเดินทาง - หนังสือเดินทาง (PASS PORT) ไม่ต้องมีรูปถ่ายส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7วัน
แนวข้อสอบสาธิตรายละเอียดของประกาศ ทัวร์เวียดนามกลาง 2 มรดกโลกกับอุ้มรักทัวร์
ประเภทลงประกาศฟรี : ต้องการขาย
หมวดสินค้าลงประกาศฟรี : ท่องเที่ยว-ที่พัก > โรงแรม-รีสอร์ท-ที่พัก
ชื่อ-สกุลผู้ประกาศ : อุ้มรักทัวร์
ที่อยู่ผู้ประกาศ :
ลงประกาศฟรีจังหวัด : กรุงเทพ
ราคา : 6,500 บาท
หมายเลขโทรศัพท์ : 45135577, 0878706510
Website : http://aumluck-tour.com/w/v1.php
จำนวนเข้าชม : 177 ครั้ง
วันที่ปรับปรุงล่าสุด : (2012-10-17 08:18:27)
TAG คำค้น :
ทัวร์เวียดนามกลาง 2 มรดกโลกกับอุ้มรักทัวร์

แก้ไขประกาศ

ลงประกาศฟรีที่น่าสนใจ (หมวดท่องเที่ยว-ที่พัก) (โรงแรม-รีสอร์ท-ที่พัก)

หมวดสินค้าสำหรับลงประกาศฟรี

ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า (1850)
     โทรทัศน์ (81), เครื่องเล่น-VCD-DVD-Bluray (11), จานดาวเทียม-เคเบิ้ล-เสาอากาศ (40), แอร์-ตู้เย็น-เครื่องซักผ้า (392), เครื่องเสียง-ลำโพง (62), อื่นๆ (1264)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-กล้อง-อุปกรณ์ถ่ายภาพกล้อง-อุปกรณ์ถ่ายภาพ (819)
     กล้องดิจิตอล-กล้องวิดิโอ (537), เลนส์และอุปกรณ์เสริม (56), กระเป๋ากล้อง (9), กล้องส่องทางไกล (12), แฟลซ (2), กล้องวงจรปิด (95), กล้องดูดาว (2), อื่นๆ (106)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-ท่องเที่ยว-ที่พักท่องเที่ยว-ที่พัก (2964)
     โรงแรม-รีสอร์ท-ที่พัก (716), ท่องเที่ยวในประเทศ-ต่างประเทศ (1107), จองตั๋วเครื่องบิน-รถ-เรือ (227), อุปกรณ์ท่องเที่ยว (245), ดำน้ำ-พายเรือ-ตกปลา (17), บริษัททัวร์ (38), บริการเช่า-รถเช่า (39), อื่นๆ (575)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-กีฬากีฬา (627)
     ฟิตเนส-โยคะ (21), เครื่องออกกำลังกาย (33), อุปกรณ์กีฬา (134), สนามกีฬา (97), เสื้อผ้า-ชุดกีฬา (22), อื่นๆ (320)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-ภาพยนตร์-เพลง-ดนตรีภาพยนตร์-เพลง-ดนตรี (1074)
     เครื่องดนตรีไทย (82), กีตาร์-เบส (40), เปียโน-กลอง (16), ภาพยนตร์-ซีรี่ย์ (203), CDเพลง-MP3-เทป (19), สารคดี-คอนเสิร์ต-ละคร (13), สอนดนตรี-วงดนตรี (247), ห้องซ้อม-ห้องอัดเสียง (4), อื่นๆ (450)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-พรีเมี่ยม-กิ๊ฟชอปพรีเมี่ยม-กิ๊ฟชอป (1319)
     ของพรีเมี่ยม-ของชำร่วย (343), ของฝาก-ของที่ระลึก (285), งานหัตกรรม-เย็บปักถักร้อย (285), ร้านดอกไม้ (32), Wedding Studio (120), สินค้าท้องถิ่น (130), อื่นๆ (124)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-อุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์สำนักงาน (900)
     เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (680), อุปกรณ์เครื่องเขียน (18), เครื่องถ่ายเอกสาร-FAX (29), เครื่องตอกบัตร-สแกนนิ้วมือ (14), อื่นๆ (159)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-อสังหาริมทรัพย์-ตกแต่งอสังหาริมทรัพย์-ตกแต่ง (7714)
     บ้าน-ที่ดิน-คอนโด-หอพัก-อพาร์เมนต์ (3902), เฟอร์นิเจอร์-ของแต่งบ้าน (1201), รับเหมาก่อสร้าง-วัสดุก่อสร้าง (1515), บริการกำจัดปลวก-กำจัดแมลง (57), พื้นที่สำนักงาน (57), ร้านค้า-พื้นที่ขายของ (112), อื่นๆ (870)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-แม่และเด็กแม่และเด็ก (1135)
     ผลิตภัณฑ์และบริการ-สำหรับแม่และเด็ก (192), สถานที่รับเลี้ยงเด็ก-เนอส์เซอรี่ (46), ของเล่น-Model (64), เครื่องเล่นเกม-Nintendo-Xbox-PlayStation (385), เกมส์คอมพิวเตอร์-แผ่นเกมส์ (27), อื่นๆ (421)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-สุขภาพ-ความงามสุขภาพ-ความงาม (3036)
     เครื่องสำอางค์-ผลิตภัณฑ์ความงาม (1348), อาหารเสริม-อาหารลดน้ำหนัก (452), เครื่องประดับ-จิวเวลลี่-นาฬิกา-แหวน (38), สมุนไพร-ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (138), น้ำหอม-รองเท้า-แว่นตา (18), การสักบนร่างกาย-ศัลยกรรม (66), สปา-สถานเสริมความงาม (479), อื่นๆ (497)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-ธุรกิจ-อาชีพเสริมธุรกิจ-อาชีพเสริม (3127)
     พิมพ์งาน-แปลเอกสาร-งานวิจัย (51), บัตรเครดิต-สินเชื่อ-ประกันชีวิต (97), ธุรกิจและรายได้เสริม (452), ขายตรง-MLM (449), สำนักบัญชี-กฎหมาย (54), นำเข้า-ส่งออก (533), ไนท์คลับ-คาราโอเกะ-ร้านอาหาร-ผับ บาร์ (271), อื่นๆ (1220)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-แฟชั่น-เครื่องแต่งกายแฟชั่น-เครื่องแต่งกาย (3715)
     เสื้อผ้าบุรุษ (30), เสื้อผ้าสตรี (87), เสื้อผ้าเด็ก (31), เครื่องประดับ (1566), เข็มขัด-นาฬิกา-หมวก (80), เนคไท-ผ้าพันคอ (26), รองเท้า-ถุงเท้า (60), ชุดนอน-ชุดชั้นใน (5), กระเป๋า-ของแบรนด์เนม (126), เสื้อผ้าขายส่ง (28), เสื้อผ้าแฟชั่น (763), อื่นๆ (913)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-การศึกษาการศึกษา (2830)
     สอนภาษา-กวดวิชา-สอนพิเศษ (470), สถาบันการอบรม-สัมมนา (469), โรงเรียน-มหาวิทยาลัย (335), หนังสือ-ตำราเรียน (1004), หนังสือTextBook (5), TOEFL-IELTS-GMAT-GRE (285), อื่นๆ (262)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-โทรศัพท์-มือถือโทรศัพท์-มือถือ (820)
     โทรศัพท์มือถือ-อุปกรณ์เสริม (712), ซิมการ์ด-เบอร์สวย (42), PABXตู้สาขา-วิทยุสื่อสาร (7), บัตรเติมเงิน-เติมเงินออนไลน์ (9), อื่นๆ (50)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-แฟรนไชส์-บริการทั่วไปแฟรนไชส์-บริการทั่วไป (2727)
     ธุรกิจแฟรนไชส์ (499), ธุรกิจขายส่ง (41), การตลาด-โฆษณา-บัญชี (34), บรรจุภัณฑ์-การออกแบบ (19), โรงงานอุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล (1236), นำเข้า-ส่งออก (128), วัสดุอุปกรณ์-วัตถุดิบ (83), อื่นๆ (687)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-รถยนต์-รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์-รถมอเตอร์ไซค์ (2662)
     รถยนต์-รถกระบะ-รถตู้-รถจักรยานยนต์ (1418), เครื่องเสียง-ประดับยนต์ (354), อะไหล่-ศูนย์ติดตั้งแก๊ส-อู่ซ่อม (128), ประกันพรบ.-ประกันภัยรถ-ไฟแนนซ์ (63), อื่นๆ (699)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ (1738)
     คอมพิวเตอร์-Notebook (740), LCD-Projector (14), พรินเตอร์-สแกนเนอร์-หมึกพิมพ์ (59), Server-โฮสติ้ง (28), Hardware-Software (131), รับทำเว็บ-Web Hosting-Web Design (59), อื่นๆ (707)
ลงประกาศฟรีหมวดสินค้า-พระเครื่อง-ของสะสมพระเครื่อง-ของสะสม (1056)
     พระเครื่อง-เครื่องราง-ของขลัง (505), ดูดวง-โหราศาสตร์ (34), เหรียญ-ธนบัตร-สแตมป์ (25), งานศิลปะ-ของสะสมจากภาพยนต์ (13), โปสการ์ด-ตุ๊กตา-โมเดล (10), ของเก่าของสะสม (389), อื่นๆ (80)